Nahrávky z repertoáru scholy

Domů / Společenství / Schola / Nahrávky z repertoáru scholy


Celým srdcem I. – V. (kompletní zpěvník)

Pane, přijď

Hosana 1 (modrá)

Aleluja (Hledejte nejprve Boží království)
Dnes jdu k Tobě, Pane můj
Ordinárium
Skrze něj
Úžasná láska

Den jak den
Království své dá on chudým
Rozžíhá
Surrexit Christus

Hosana 2 (zelená)

Poslední večeře

Koinonia

Hospodine, nade mnou se smiluj
Ježíši, Ty jsi chléb živý
Králi, milost nám dej
Nyní pokloňme se před Králem
Právě teď je chválit Pána čas
Slunce Kristovy lásky
Svatý je náš Bůh
Zpívej haleluja

Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen
Klaníme se před Tvou tváří
Kristus Pán
Otevřme Písmo
Přichází náš Pán
Stvoř ve mně srdce čisté
Vzdej dík
Žalm 8

Rytmické mše

Jdeme k Otci
Zůstaň tu s námi (Rytmická mše Jsi s námi, jeden z nás)
Jdu k Božím dveřím

Nezařazené

Aleluja (William Boyce)
Dobromělský kostelíčku
Jen ty jsi můj Pán
Nádherný (Ve tvém srdci je soucit)
Sláva na výsostech Bohu
Ave verum corpus (Wolfgang Amadeus Mozart)
Hle, Bůh a Pán
Kvůli nám
Pánu ať zní píseň chval
Tvé světlo

Popelka Nazaretská

Když podle židovského zvyku

Vánoční koledy

Nad horama vyšla hvězda
Pastýři
Vy, pastýřové, vstávejte

Pastýři, nespěte
Vítej, krásné Jezulátko
Z Betléma se ozývá